Image Hosted by ImageShack.us


 
Menüler
Giriş
Gönüllü Kuruluşlar Yönergesi
Deprem öncesi Önlemler
ACİL DURUM Seti
MAG Eğitimleri
Faaliyetler
2008 Faaliyet Planı
2007 Faaliyetleri
Eğitim Tatbikatları
Dernek Tüzüğü
=> Tüzük Devamı
Videolar
Son Depremler
Fotoğraflar
İletişim ve MAG Başvurusu
Ziyaretçi Defteri
 

IP Adresiniz :34.234.76.59

Dernek Tüzüğü


YALOVA MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ :
Madde 1:
 
Derneğin adı Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği'dir.Kısa adı ise YALOVA MAG-DER'dir. Logosu ektedir.Derneğin merkezi Yalova'dır.
Adresi: İl Afet Yönetim Merkezi Yaşar Okuyan Bulvarı No:56 YALOVA
 
DERNEĞİ AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI:
Madde 2:
 
1. Derneğin amacı;Yalova ili genelinde çeşitli mahallelerde kurulmuş veya kurulacak Mahalle Afet Gönüllülüğü (MAG) oluşumunu desteklemek, ve gönüllü gurupları arasında işbirliği olanaklarını sağlamaktır. Mahalle Afet Gönüllüleri İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan “Gönüllülerin Sivil Savunma Hizmetlerine Katılım Esasları Yönergesi” ve Yalova Valiliği çalışmaları ve koordinasyonu çerçevesinde, başta depremler olmak üzere meydana gelebilecek her türlü afete hazırlık, afet bilincini geliştirerek afet riskinin azaltılması ve afet durumunda profesyonel ekipler gelene kadar ilk müdahaleyi yapmak ve profesyonel ekipler geldikten sonra da gerekli desteği sağlamak amacıyla gönüllü katılımıyla mahalle bazlı oluşturulmuştur. Dernek ayrıca, başta Yalova valiliği (İl Afet Yönetim Merkezi) olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşları, konu ile ilgili diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, düzenleyeceği faaliyetlerle afet bilincinin arttırılması, afetlere hazırlıklı olma ve afet risklerinin azaltılması konusunda kamuoyunu aydınlatır.
 
2. DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ                      
a) Dernek Çalışma amacı ve alanına giren konularda oluşturacağı organizasyon yapısını ve insan zincirini faaliyete geçirerek çalışır.Bu amaçla eğitimli alt ve üst kadrolar oluşturur. Bu çalışmaları için başka dernek, kurum ve kuruluşlarla yardımlaşır.
  b) Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
  c) Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
           d) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
  e) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
   f) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
   g) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
   h) Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 ı) Dernek mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ve/veya gelirlerini bir yada bir çok kez dernek amaçları doğrultusunda yatırımda kullanabilir, dernek amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz mallar ve paraları dernek amaçları doğrultusunda yönetebilir ve bunlara ilişkin tasarrufta bulunabilir, dernek amaçları doğrultusunda menkul değerleri alabilir ve derneğin amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satabilir.
       j) Derneğin amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçindeki ve yasal izin alındığında yurtdışındaki dernekler, vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapabilir, bunlardan ayni ve maddi yardım alabilir, bu yardımı sağlamak için anlaşma yapabilir.
      k) Amaç doğrultusunda gelir sağlamak için amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurabilir, kurulu olanlara iştirak edebilir bunları doğrudan işletebilir ya da tümünün gerçekleşmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, sponsorluk ve benzeri sözleşmeler yapabilir.Gerektiğinde bunları fesih edebilir, teorik ve tatbiki eğitim veren Eğitim merkezleri açabilir.
     l) Dernek amacı doğrultusunda dergi, gazete, kitap, broşür, ve benzeri yayınlar yapabilir, bu yayınların dağıtımını gerçekleştirebilir, gerekli yasal izinlerin alınabildiği taktirde görsel ve işitsel medya ile iletişim kanalları ve araçları ile ilgili olarak radyo, televizyon ve benzeri istasyonlar kurarak amaçları doğrultusunda yayınlar yapabilir, sair radyo ve televizyonlar için amaçları doğrultusunda programlar hazırlayabilir.
     m) Derneğin asıl amacı olan afetlere ilk müdahale çalışmalarında iletişim sağlamak amacıyla yetkili mercilerden gerekli izinler alınarak kendi adına telsiz istasyonları, telsiz sistemi kurabilir anten role, frekans tahsis edebilir, sabit ve seyyar telsiz cihazlarını 2813 sayılı yasa ve/veya bunun yerine geçecek yasalar kapsamında kullanabilir benzeri telekominikasyon işlemleri yapabilir ve gerek kendi üyelerine gerekse kamu ve özel sektör üçüncü kişilerine telsiz / telekominikasyon eğitimi verebilmek ve Mahalle Afet Gönüllülerinin operasyonlarında kullanmak üzere eğitim ve öğretim dahilinde amatör telsiz istasyonları kurabilir ve acil durum ve afet operasyon haberleşmesinde bunlardan her türlü istifade edebilir kullanabilir.
      n) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için yapacağı iş ve işlemlerde Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı olacak ve siyasetle uğraşmayacaktır.
      o) Amacın gerçekleşmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür
       p) Dernek, bu yetki, sorumluluk ve gelirlerini Kanunla yasaklanan amaçlar doğrultusunda kullanamaz
            3. FAALİYET ALANLARI:
Dernek faaliyet alanları doğrultusunda; Yalova’da Mahalle Afet Gönüllüsü oluşumunu il düzeyinde tanıtmak, yeni gönüllülerin bulunması için duyuru ve tanıtımlar yapmak, bu kişilere gerek teşkilatlanma ve gerekse afetlere ilk müdahale konularında yurtiçinden ve yurt dışından sağlanan uzman kişiler aracılığı ile eğitimler vermek, seminerler düzenlemek, düzenli tatbikatlar yapmak, ilgi alanı içinde kalan konularda araştırmalar yapmak, araştırma yaptırmak, konferans, panel, seminer, sempozyum düzenlemek, sergi açmak,kitap, broşür, dergi, bülten ve benzeri yayınlar çıkarmak. Başta afetlere müdahale konusunda yasalarla yetkilendirilmiş merkezi ve yerel resmi kurumlar olmak üzere, amaç ve çalışma biçimine uygun koşullarda özel kuruluşlar, vakıflar ve dernekler ile ilişki kurmaktır.
 
Dernek, gerek çalışma biçimi ve gerekse faaliyet alanları bakımından, yasa , tüzük ve yönetmeliklere dernek amaç ve doğrultusuna aykırı davranamaz. Hiçbir resmi kurum ve kuruluşun yetki ve görev alanı içine giremez.
 
ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ:
Madde 3:
 
                Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Üyelik Türleri;Asil ve Onursal olmak üzere 2 türdür.
 
Asil Üye: Derneğin asıl üyeleri derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen, MAG eğitimi alan ve aktif MAG olarak görev yapan üyelerle, MAG olmayı düşünen ve MAG çalışmalarına katkıda bulunan dernek tüzüğünü benimsemiş kişilerdir.
            Onursal Üye: Asil üye koşullarını taşıyan ve yönetim kurulunun en az iki üyesinin önermesi sonucu Yönetim Kurulu tarafından en az 5 üyenin oyunu alması ile derneğe manevi güç ve destek vermiş kişilerden seçilir. Onursal üye asil üyeler gibi derneğin yönetim kurallarına uymakla yükümlüdür. Bu üyelerin oy hakları yoktur. Dernek yönetim kuruluna seçilemezler.
 
ÜYELİĞE GİRİŞ:
Adayın giriş bildirgesini eksiksiz doldurup iki fotoğraf ve ikametgah  ile birlikte 3 YTL giriş aidatı ve 2 (iki) YTL yıllık aidatı,  Dernek Başkanlığı’na vermesi.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, üyelik defterine kaydedilir.
 
ÜYELİKTEN ÇIKMA:
Madde 4:
Üyelikten Çıkma:Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır..
 
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
Madde 5:
Üyelikten Çıkarılma:Yönetim Kurulu kararı ile;
 
a)Denetim Kurulunca yapılan soruşturmaya göre tüzüğe aykırı hareket ettiği veya dernek aleyhine çalışma yaptığı saptananlar,
b) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödemeyenler,
c) Dernek organlarınca verilen kararlara uymayanlar
d) Dernekler Yasası ve diğer yasalar ile tüzük hükümlerine göre üyelik koşullarını kaybedenler,
e) Üyelik formunda gerçekliğe aykırı veya yanıltıcı beyanda bulunanlar,
f) Tüzük ve iç yönetmeliklere göre verilen görevi yerine getirmeyenler, (Yönetim kurulu kararı ile yazılı olarak önceden uyarılmak kaydı ile üyelikten çıkarılırlar.Üyenin Genel Kurulda itiraz hakkı vardır.)
g) Yönetim Kurulunun verdiği görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyenler,
h) Yönetim Kurulunun bilgisi dışında dernek adını kullanarak temas ve faaliyetlerde bulunanlar,
ı) Onursal üyelikten çıkarılma en az 2 asil üyenin önerisi ve Yönetim Kurulunun öneriyi, onaylaması sonucu gerçekleşir.
               
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
                Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üzerindeki demirbaşı teslim eder varsa borcu öder, üzerindeki demirbaşları dernek yönetimine teslim eder, üye kayıt defterinden silinir  ve dernek malvarlığından hak iddia edemez.
 
DERNEK ORGANLARI:
Madde 6:
 
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
d) Denetim Kurulu,
 
DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ
Madde 7:
 
                Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
 
                Genel Kurul;
 
a)        Genel Kurul iki yılda bir Ocak ayı içerisinde olağan olarak toplanır.
b)       Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü zamanlarda veya üyelerin beşte birinin yazılı istemi üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
 
Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu bir ay içinde toplantıya çağrılmazsa, üyelerden birinin müracaatı üzerine sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 
ÇAĞRI USULÜ:
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 
TOPLANTI USULÜ:
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır,
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
 
GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
Madde 8
 
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR:
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.   Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 9
 
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   
            1-Dernek organlarının seçilmesi,
            2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
            3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
            4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
            5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
            6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
            7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
            8-Derneğin şube açması, federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
            9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
            10-Derneğin vakıf kurması,
            11-Derneğin fesih edilmesi,
            12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarakderneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ :
Madde 10:
 
    Yönetim kurulu, dokuz asıl ve dokuz yedek üye olarak, Genel Kurulda gizli oyla seçilir.Genel Kuruldan 15 gün önce Yönetim Kurulu Başkan adayları adaylıklarını ve kendi çalışma ekiplerini ilan ederek üyelere bildirimde bulunurlar.Oylama daha önceden belirlenen ve ilan edilen listeler arasında yapılır.Listelerde değişiklik yapılamaz Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 
            Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
            Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedeklerinin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırır
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
            Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
            1-Derneği temsil etmek,  bu hususta Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman seçer ve diğer işlemler için üyeler arasında iş bölümü yapar , Yönetim kurulu üyeleri, üyelerin çoğunluğu ile ayda en az bir kez toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. 
            2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
            3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
            4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
            5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
            6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
            7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
            8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
            9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
            10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
12. Yönetim kurulu üyeliği, üyenin kendi isteği, asil üyelikten çıkarılmasını gerektirecek bir durumun ortaya çıkması ve yönetim kurulu toplantılarına izinsin ve özürsüz olarak artarda üç kez katılmamak nedeniyle düşer.
 
DENETLEME KURULUNUN OLUŞMASI:
 
Denetleme Kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu Genel Kurulda Denetleme Kuruluna aday olan kişiler arasından gizli oy ile seçilebilir. Denetleme Kurulu üyeleri asil üyeler arasından seçilirler.
 
DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ :
Madde 11:
 
            Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Üyeler kendi aralarında oy esasına göre başkan seçer.
            Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
                DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
 
a) Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
                b) Denetleme kurulu, genel kurulun olağan toplantısı öncesi ayrıntılı raporunu hazırlar. Bu rapor genel kurulda okunur. Ve görüşülerek karara bağlanır.
c) Denetleme kurulu, dernek üyeleri arasından çıkan uyuşmazlıkları görüşmek, çözümlemek ve tüzük hükümlerine, disiplin ve davranış ile ilgili belirlenmiş kurallara aykırı hareket eden, derneğin şeref ve onuru ile bağdaşmayacak eylem ve davranışlarda bulunan üye ve/veya üyelerine uyarılarda bulunur, tekrarı durumunda yönetim kuruluna sevk eder.
d) Denetleme kurulu, üyelerden ya da yönetim kurulundan gelen yazılı başvuruları inceler, ilgilinin yazılı savunmasını ister. Üye savunma vermez ise toplanan kanıtlara göre 15 gün içinde önce uyarır gerekirse yönetim kuruluna sevk eder.
  e)Denetim kurulu;gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:
Madde 12
 
            Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
 
            1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 3 (üç) YTL, yıllık olarak ta 2 YTL aidat alınır. Bu miktarı artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.  
            2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7-Diğer gelirler.       
DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER :
Madde 13-
 
            Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
KAYIT USULÜ:
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
TUTULACAK DEFTERLER:
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 
DEFTERLERİN TASDİKİ:
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ:
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir.
DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ:*
Madde 14
 
Gelir ve gider belgeleri;
 
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
 
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
 
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
ALINDI BELGELERİ:
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
YETKİ BELGESİ:
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ:
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
BEYANNAME VERİLMESİ:
Madde 15-
                Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 
" Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur " M.Kemal ATATÜRK

DUYURULARMAYS AYINDA YENİ MAG EKİBİ OLUŞTURMAK İÇİN MAG TEMEL EĞİTİMLERİNE BAŞLAMAYI PLANLAMIŞTIR. KATILMAK İSTEYENLER BİZE ULAŞSIN. YALOVA MAG-DER YÖNETİM KURULU
Derneğimiz tarafından ilimiz Süleymanbey - ve Bağlarbaşı Mahallerinde MAG eğitimi verilerek yeni MAG Ekipleri Oluşturulması planlanmaktadır. Eğitime katılmak isteyenlerin Mahalle Muhtarlıklarına, Derneğimiz İrtibat Ofisine veya Sitemizden Başvurmaları rica olunur

- Fevzi Çakmak Mahallesinde verilen eğitimlerde 34 kişi eğitimi başarı ile tamamlayıp sertifika almaya hak kazanmışlardır. Bu arkadaşlarımızlara aramıza hoş geldiniz der başarılar dileriz.

!--OnlineZiyaretci.com kodu baslangici-->
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

Yalova MAGDER İrtibat Ofisi İl Afet Yönetim Merkezi Şehit Osman Faydalı Bulvarı No:56 YALOVA Telefon : 0 226 812 77 55