Image Hosted by ImageShack.us


 
Menüler
Giriş
Gönüllü Kuruluşlar Yönergesi
=> İl Özel İdaresi Stratejik Planında Afetler Bölümü
Deprem öncesi Önlemler
ACİL DURUM Seti
MAG Eğitimleri
Faaliyetler
2008 Faaliyet Planı
2007 Faaliyetleri
Eğitim Tatbikatları
Dernek Tüzüğü
Videolar
Son Depremler
Fotoğraflar
İletişim ve MAG Başvurusu
Ziyaretçi Defteri
 

IP Adresiniz :34.234.76.59

İl Özel İdaresi Stratejik Planında Afetler Bölümü

3. AFETLERDEN KORUNMA
3.1. Stratejik Amaç
Birinci derece deprem bölgesinde bulunan ilimizde; afet öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken tedbirlerin sürekli şekilde güncellenmesi ve bu konuda kurumsallaşan Afet Yönetim Merkezinin kapasitesinin en üst seviyede tutulması; tüm planlama ve uygulamalarda afet risklerinin göz önünde bulundurulması ve kamuoyunda konunun sürekli gündemde olmasının sağlanması
Hedef – 1
Kriz yönetim sisteminin afet yönetimi ve kriz planlaması şeklinde iki ana faaliyet üzerine bina edildiği Türkiye’de ilimizde Afet Yönetim Merkezinin kriz yönetim sisteminin esas unsuru haline getirilmesinin sağlanması ve bu amaç doğrultusunda eğitim, donanım ve örgütlenme ile ilgili her türlü tedbirin alınması
Faaliyet 1.1:Afet Yönetim Merkezi ile yapılması gereken yapısal ve finansal
tedbirler Acil Durum Yönetimini etkinleştirilmesi adına bir plan dahilinde
gerçekleştirilecektir
Faaliyet 1.2: Afet Yönetim Merkezinin Hedeflerle yönetimi sağlanacaktır
Faaliyet 1.3: Personel ve stratejik yönetim çalışmaları geliştirilecektir
Faaliyet 1.4: Karar ve uygulamalar etkin yöntemlerle duyurulacaktır
Faaliyet 1.5: Afet Yönetim Merkezinin Acil durum koşullarına hazırlanma ve baş etme kapasitesinin geliştirilmesi ve zinde tutulmasında sağlayıcı çalışmalarda katkıda bulunulacaktır
Faaliyet 1.6: Afet Yönetiminin gereksinme duyacağı kentsel veri tabanlarının “risk sektörlerine” göre yapılandırılarak bir Kent Bilgi Sistemi ve Afet Yönetimi Bilgi Sistemi oluşturulması sağlanacaktır
Faaliyet 1.7: Afet Yönetim Sistemi içerisinde Bilişim alt yapısı İl Özel İdaresi
tarafından desteklenip geliştirilecektir
Faaliyet 1.8: Afet Yönetimi Bilgi Sistemi ile ilgili Bilişim Yönetimi
etkinleştirilecektir
Faaliyet 1.9: Afet Yönetim Merkezindeki personelin Afet Yönetim Bilgi Sistemi ile ilgili İstihdamı ve Eğitimi İl Özel İdaresinin katkıları ile sağlanacaktır
Faaliyet 1.10:Afet Yönetim Merkezince e-Belediye çalışmalarının deneyim ve faaliyetlerinde faydalanacaktır. İşbirliğine gidilecektir.
Faaliyet 1.11: Acil Müdahale Planlarının alt yapısını oluşturması, İl envanteri ile planların güncelleştirilmesi önem arz etmektedir
Faaliyet 1.12: Sürekliliğin ve güncelliğin sağlanması konusunda bilişim
teknolojilerinden istifade edilecektir
Faaliyet 1.13: Afet Yönetim Merkezince Hizmet içi eğitim verilecektir
Faaliyet 1.14: Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi için çalışmalar yapılacaktır
Hedef – 2
Afet planlamasında, müdahale anında ve sonrasında afet yönetim sistemi içindeki her düzeyde ilgili kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında Afet Yönetim Merkezi koordinatörlüğünde etkin ve sağlıklı iletişimi sağlayacak bir telsiz sisteminin 1 yıl içinde oluşturulması
Faaliyet 2.1: Afet Yönetim Sistemi içerisinde yer alan birimler arası ve birim içi koordinasyon Afet Yönetim Merkezince sağlanacaktır
Faaliyet 2.2: Bu birimler arasında internet sistemi geliştirilecektir
Faaliyet 2.3: Afet Yönetim Merkezi tarafından Projelendirilen telsiz sisteminin kurulması gerçekleştirilecektir
Faaliyet 2.4: İletişim sistemi ile ilgili stratejiler belirlenirken tek bir uygulama yapılmayacak ayrıca alternatiflerde belirlenecektir
Faaliyet 2.5: Üst ve alt yönetimlerin haberleşme sistemlerinin de etkinlik ve
maliyetler gözetilerek ortak ve ayrı frekanslar belirlenecek Valilik Afet Yönetim Merkezinden Türkiye Afet Frekansı ve Afet Koordinasyon Frekansı kullanıma sokulacaktır
Faaliyet 2.6: Afet Yönetim Merkezi ile birlikte iletişim konusunda TRAC ile
işbirliğine gidilerek Amatör Telsizci Kursları açılmasını sağlayacaktır
Faaliyet 2.7: Bu konuda Uluslararası Amatör Telsizciler Birliği bünyesindeki Acil Durum Haberleşmesi konusunda uzmanlık derecesine sahip kişiler ile işbirliğine gidilecektir.
Hedef – 3
Olası afetlerde arama kurtarma faaliyetleri başta olmak üzere çeşitli çalışmalarda destek olacak gönüllülerle koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi ve Afet Yönetim Merkezi ile ilgili kamu kurumları ve ilgili sivil toplum örgütlerinin katılımıyla belirli aralıklarla ulusal düzeyde Türkiye’nin kriz yönetim sisteminin etkinliğine katkıda bulunacak şekilde tatbikat yapılması, ve bunun sonucunda tespit edilecek ihtiyaç ve eksiklikleri giderecek projelerin gerçekleştirilmesi
Faaliyet 3.1: Ulusal düzeyde gerçekleştirilecek tatbikat ve faaliyetlerde Afet
Yönetim Merkezi, Yalova İlini en iyi şekilde temsil ederek uyum sürecini başarılı bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayacaktır
Faaliyet 3.2: Afet Yönetim Merkezi, Ulusal düzeyde gerçekleştirilen tatbikatların entegrasyonunu dikkate alarak, il düzeyinde yapılan tatbikatlarda da ulusal düzeyde gerçekleştirilen tatbikatların özelliklerine ve konseptine bağlı kalarak
uygulanmasını sağlayacaktır
Faaliyet 3.3: Tatbikatlarda görev alan personele ait bilgilerin tazelenmesine olanak sağlanacaktır
Faaliyet 3.4: Tatbikatlarda İlimiz Kriz Yönetim Sisteminin idame ettirilmesi ve geliştirilmesi amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır
Faaliyet 3.5: Afet Yönetim Merkezi, Tatbikat sonuç raporları ve vizyonunun
projeksiyonunu dikkate alarak hazırlanacak olan projelerin gerçekleştirilmesi konusunda çalışmalar yapacaktır
Faaliyet 3.6: Afet Yönetim Merkezince Projelerin geliştirilmesi konusunda
çalışmalar yapılacak, çalışma ekipleri kurulacaktır.Bu konudaki çalışmalar İl Özel İdaresince desteklenecektir.
Faaliyet 3.7: Afet Yönetim Merkezi, Yerel Gündem 21 ile bu konuda işbirliği
sağlayacaktır
Hedef – 4
Afetle ilgili her konuda gönüllülükle ilgili yasal düzenlemeler dikkate alınarak sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içersinde gönüllülerin sayılarını arttırıcı ve özendirici çalışmalar yapılması
Faaliyet 4.1: Gönüllülerin sayılarının artırılması konusunda Afet Yönetim
Merkezi, Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte çalışılmasını sağlayacaktır
Faaliyet 4.2: Sivil Toplum Kuruluşlarına takım ruhu oluşturulması konularında tam destek verilecektir
Faaliyet 4.3: Sivil Toplum Kuruluşları ve gönüllüler desteklenerek rol ve
sorumluluk almalarını sağlayacak uygulamalar yapılacaktır
Faaliyet 4.4: Afet Yönetim Merkezi tarafından Sivil Toplum Kuruluşlarına ve
gönüllülere Afetlerde planlama ve müdahalelerde etkin görevler verilerek,
uygulamalarda sorumlulukların paylaşımları sağlanacaktır
Faaliyet 4.5: Afet Yönetim Merkezi tarafından İlimize bağlı olarak özel işaret
ve kimlik ile yetki belgeleri verilecek bu kapsamdaki kişilere verilecek yetkiler netleşecektir
Faaliyet 4.6: Afet Yönetim Merkezi, İlimizdeki Sivil Toplum Kuruluşlarından
Mahalle Afet Gönüllüleri Derneğinin (MAG-DER) mahalle bazında faaliyet
alanının genişletilmesine yardımcı olunacak ve desteklenecektir
Faaliyet 4.7: Afet Yönetim Merkezi işbirliği ve İl Özel İdaresinin katkıları ile
K-77 derneğinin uhdesinde bulunan Tatbikat alanı ile ilgili mülkiyet sorunu ile yapısal eksikliklerin süratle giderilmesine çalışılacaktır
Faaliyet 4.8: İlimizde bulunan bu tatbikat alanının ulusal düzeyde tanıtımı
konusundaki çalışmalar desteklenecektir
Hedef – 5
Doğal afetlere müdahale ve mücadele konusunda eğitim programları düzenlenmesi,ayrıca Yerel Gündem 21 ve K-77 Arama Kurtarama Derneği işbirliği ile yürütülen Köy Afet Eğitim Projesinin geliştirilerek köylerde Köy Afet Gönüllüleri Ekiplerinin kurulmasının sağlanması ve bu ekiplerin İl Afet Yönetim Sistemine entegrasyonunun gerçekleştirilmesi
Faaliyet 5.1: İlimizdeki Sivil Toplum Kuruluşlarından K-77 Derneğinin projeleri arasında olan Köy Afet Gönüllüleri projesi Afet Yönetim Merkezi tarafından desteklenecektir
Faaliyet 5.2: Projenin İl Afet Yönetim Sistemine entegrasyonu, Afet Yönetim
Merkezi , İl Özel İdaresi ve K-77 işbirliği ile olacaktır
Hedef – 6
Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile ilgili sivil toplum örgütlerinin işbirliğiyle tüm okullarda öğretmen ve öğrencilere yönelik eğitim programları düzenlenmesi ve tatbikatlar yapılması.
Faaliyet 6.1: Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapılarak yerel basında ve
internet ortamında halkı bilinçlendirici haber yapılacak, mevcut Afet Yönetim Merkezine ait WEB sitesi devamlı güncellenecektir
Faaliyet 6.2: Afet Yönetim Merkezi tarafından Afet ( özellikle deprem ) sırasında korunma yöntemleri ile ilgili olarak her eğitim düzeyinde vatandaşın anlayabileceği özelliklerde broşür hazırlanıp, dağıtılacaktır
Faaliyet 6.3: Sivil Toplum Kuruluşlarının gerçekleştirmekte olduğu eğitim
programları Afet Yönetim Merkezi tarafından desteklenerek sürekliliği
sağlanacaktır
Hedef - 7
Mevcut yapı stoğunun risk analizleri yapılarak gruplandırılması ve 20 yıllık bir süreçte risk durumuna göre yapıların güvenli hale getirilmesi.
Faaliyet 7.1: Konuyla ilgili gerekli fizibilite ve etüt çalışmaları yapılacaktır
Hedef – 8
Mevcut yapı stoğu bilgilerinin yanısıra afet yönetiminin gereksinim duyacağı kentsel veri tabanlarının “risk sektörlerine” göre yapılandırılarak bir kent bilgi sisteminin ve Afet Yönetimi Bilgi Sisteminin oluşturulması
Faaliyet 8.1: Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü bünyesinde kurulan yapı malzemesi ve yapı elemanları laboratuarındaki kurulu cihazlara ilave olarak “Paşometre,Protometre, 60 tonluk çelik çekme test cihazı gibi gereçler ile numune alımında kullanılmak üzere köylere ulaşan hizmeti verecek araç, jeolog pusulası, el GPS’i ve lisanslı NETCAD programı temin edilecektir.
Hedef – 9
Yapılaşmaya uygun olmayan zeminlerin tespit edilmesi ve yeşil alan olarak planlanması.
Faaliyet 9.1: Jeolojik – jeofizik ve jeoteknik etüt raporlarının hazırlanmasını
müteakip, bahse konu alanlar belirlenerek 1/25.000 Çevre Düzeni Planı ve İmar Planlarında gösterilecektir
Hedef - 10
Endüstriyel Kazalar Acil Durum Planı ile Büyük Deniz Kazaları Acil Durum Planı gibi harici eylem planlarının Afet Yönetim Merkezince yasal düzenlemelere uygun olarak Afet Acil Durum Planına entegrasyonun yapılması
Faaliyet 10.1: İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan Büyük Deniz Kazaları Acil Durum Planı ve Endüstriyel Kazalar Acil Durum Planının Afet Yönetim Merkezince Afet Acil Durum Planına uygun olarak düzenlemesi yapılacaktır
Faaliyet 10.2: Bu düzenleme çalışmaları sonucunda gerçekleştirilecek eğitimler ve tatbikatlar İl Özel İdaresi tarafından desteklenecektir
Hedef - 11
İlimizde mevcut plan ve müdahale çalışmaları ile, ilçelerin plan ve müdahaleler konusunda yaptıkları çalışmalar birleştirilerek ilin afet konusunda müdahale ve mücadele gücünün arttırılması
Faaliyet 11.1: Afet Yönetim Merkezince, İlçelerin hazırladığı Acil Müdahale
Planlarının il planlarına entegrasyonu sağlanacaktır.
Faaliyet 11.2: İlde hazırlanan planların yanı sıra diğer kurumların planları da Afet Yönetim Merkezi tarafından tarafından ana plana eklenecektir. Bu
çalışmalar İl Özel İdaresince desteklenecektir.
Hedef - 12
Yapılacak olan Ulaşım Master Planının ilimizde mevcut Afet Yönetim Sistemi dikkate alınarak yapılmasının sağlanması
Faaliyet 12.1: Afet Yönetim Merkezi tarafından Afet halinde ulaşım sistemi
alternatifli olarak hazırlanacak ve ulaşım ağı bilgisayar ortamına taşınacaktır.Gerekli destek İl Özel İdaresince sağlanacaktır
Faaliyet 12.2: Plana uygun olarak hazırlanacak ulaşım ağının etkin bir şekilde çalışabilmesi için koordinasyon takibi Afet Yönetim Merkezi tarafından sürekli yapılacaktır
Faaliyet 12.3: İlde yapılacak Ulaşım Master Planına Afet ile ilgili katılımlar
sağlanacaktır

 
" Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur " M.Kemal ATATÜRK

DUYURULARMAYS AYINDA YENİ MAG EKİBİ OLUŞTURMAK İÇİN MAG TEMEL EĞİTİMLERİNE BAŞLAMAYI PLANLAMIŞTIR. KATILMAK İSTEYENLER BİZE ULAŞSIN. YALOVA MAG-DER YÖNETİM KURULU
Derneğimiz tarafından ilimiz Süleymanbey - ve Bağlarbaşı Mahallerinde MAG eğitimi verilerek yeni MAG Ekipleri Oluşturulması planlanmaktadır. Eğitime katılmak isteyenlerin Mahalle Muhtarlıklarına, Derneğimiz İrtibat Ofisine veya Sitemizden Başvurmaları rica olunur

- Fevzi Çakmak Mahallesinde verilen eğitimlerde 34 kişi eğitimi başarı ile tamamlayıp sertifika almaya hak kazanmışlardır. Bu arkadaşlarımızlara aramıza hoş geldiniz der başarılar dileriz.

!--OnlineZiyaretci.com kodu baslangici-->
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

Yalova MAGDER İrtibat Ofisi İl Afet Yönetim Merkezi Şehit Osman Faydalı Bulvarı No:56 YALOVA Telefon : 0 226 812 77 55